خانواده موسیقی و دیگران

در هر قسمت از این برنامه به بررسی نسبت‌های خانوادگی جالب هنرمندان موسیقی با یکدیگر و همچنین نسبت آنها با چهره‌های سرشناس عرصه‌های دیگر می‌پردازد.تهیه کننده: موسیقی ما
مدیر تولید: وحید لشکری
تدوین: محسن معرفی
گفتار متن: وحید لشکری