شکستن مرزها: علم سیاره ما - محصول سال 2021 زیرنویس فارسی

دیوید آتنبورو و دانشمند یوهان راکستروم ، فروپاشی تنوع زیستی زمین و چگونگی جلوگیری از این بحران را بررسی می کنند.