یه تیکه / 26 - عمر کوتاه با لذت یا عمر طولانی با احتیاط