آزاد راه/ 4- قتل های ناموسی

این برنامه در رابطه با موضوعاتی که صحبت کردن درباره ی آن ها بحث برانگیز و تابوشکنی است مناظره ای بدون سانسور و بی پرده را شکل می دهد.