باهم/5 - پذیرش اختلافات

برنامه ای در حوزه خانواده با موضوعات و چالش های به روز که در فصل اول به صورت گفتگو مجری و کارشناس تولید می گردد.