یه تیکه/34- به زن در جامعه غرب بیشتر اهمیت میدن یا ایران؟